Balans
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
ACTIVA
Uitstaande leningen
Saldo 1 januari 7.249 6.731 6.498
Verstrekte leningen 8.246 4.038 5.264
Aflossingen leningen -2.665 -3.520 -5.031
5.581 518 233
12.830 7.249 6.731
Liquide middelen
ABN bestuurrekening 1.953 6.912 2.093
ABN spaarrekening 33.986 33.977 38.959
35.939 40.889 41.052
Totaal activa 48.769 48.138 47.784
PASSIVA
Algemene reserve 46.533 46.570 45.403
Kortlopende schulden
Rekening-courantsaldo met De Binnenvest 2.236 1.434 2.381
Crediteuren 134
2.236 1.568 2.381
Totaal passiva 48.769 48.138 47.784
Resultatenrekening
2019 2018 2017
Opbrengsten
Donaties en giften 4.287 5.999 2.701
Rente liquide middelen 2 10 84
4.289 6.009 2.785
Lasten
Public reations – nieuwsbrief De Vrienden 0 1.503 623
Giften 3.730 2.451 5.682
Kosten internet 538 537 408
Bankkosten 58 67 91
Overige kosten 0 282 98
4.326 4.841 6.901
Resultaat -37 1.168 -4.116
Financieel overzicht 31 december 2020
De Vrienden van De Binnenvest
Exploitatieoverzicht
31-12-2020 31-12-2019
Baten
Donaties en giften 5.643 4.287
Rente liquide middelen 2 2
5.645 4.289
Lasten
Public reations – ontwikkeling nieuwe website 1.513 0
Giften 10.802 3.730
Kosten internet 29 538
Bankkosten 66 58
Overige kosten – afboeking leningen 5.806 0
18.215 4.326
Nadelig exploitatiesaldo -12.571 -37
Balans
31-12-2020 31-12-2019
Uitstaande leningen
Saldo 1 januari 12.830 7.249
Verstrekte leningen 4.651 8.246
Aflossingen leningen -5.443 -2.665
Omzetting naar giften -578 0
Afboeking leningen -5.806 0
-7.176 5.581
5.654 12.830
Liquide middelen
ABN bestuurrekening 5.336 1.953
ABN spaarrekening 23.988 33.986
29.325 35.939
Totaal debet 34.979 48.769
Algemene reserve 33.962 46.533
Rekening-courantsaldo met De Binnenvest 1.016 2.236
Totaal credit 34.979 48.769

Ieder jaar legt De Binnenvest verantwoording af over wat er de afgelopen periode met de organisatie is gerealiseerd.

Populair jaarverslag 2018

Populair jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Populair jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Originele documenten of jaarverslagen van voorgaande jaren kun je opvragen bij het secretariaat van De Binnenvest via info@debinnenvest.nl of 071 – 516 61 00.

Leningen

[/fusion_text]
Bedrag lening 2017
500 Vloerbedekking/opslag
1.500 Aanschaf inboedel
300 Lening voor zoontje
292 Cursus Nederlands
320 Inrichting Woning
458 Huurachterstand
250 Opknappen woning
250 Opslag inboedel
500 1e huur
808 Aanschaf speciaal bed
448 Opvang honden
143 Advocaatkosten
1.500 Inrichting Woning
490 1e huur, borg, adm.kosten
650 Overname huisinrichting
725 Achterstallige betalingen
9.134

Giften

[/fusion_text]
Bedrag Gift 2017
100 Lastenverlichting
410 1e Huur
20 Treinkaartje
300 Aanschaf potten en pannen
3.523 Leningen -> giften
170 Kosten hond
100 Medicatie
70 Taxigeld in geval van nood
228 Schuldenlastverlichting
60 Schoonmaakmateriaal
200 Overname zonnescherm e.d.
500 Lastenverlichting
5.682

Leningen

Bedrag lening 2018
619 1e Huur
400 Afbetalen schulden
65 Verlenging rijbewijs, reisgeld
1.000 Aflossen schuld
60 Schuld aan gemeente afbetalen
408 1e Huur
300 1e Huur
637 Reis naar moeder
549 1e Huur
4.038

Giften

Bedrag Gift 2018
21 Tandartskosten
199 Nieuwe banden Scooter
333 Nieuwe huisvestiging
71 Kleding e.d.
400 Verblijfkosten
149 Aflossen schulden
199 Ticket
886 Vloerbedekking
40 Kookplaatje
156
2.451

Leningen

Bedrag lening 2019
290 1e Huur
626 1e huur
875 1e huur
750 Huurachterstand
2.250 Studiegeld
1.180 Borg en 1e huur
30 Pre-Paid telefoon
614 1e huur
431 Studiekosten
400 1e huur
800 inrichting woning
8.246

Giften

Bedrag Gift 2019
110 Museum
135 Laptop
429 Wasmachine
855 Inrichting huis
429 PingPongtafel
47 PingPong acc.
200 Medicatie
-1 Retour
110 Treinkaartjes
587 Vliegtickets begrafenis
110 Museumpassen
71 Sinterklaascadeaus
637 Inboedel
12 Kinderboerderij
3.730